วีดีโอ แนะนำการใช้งานระบบบริการการศึกษา

ผู้รับบริการที่สามารถใช้ระบบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ มีดังนี้
1. กลุ่มนิสิตที่กำลังศึกษา (สถานะปัจจุบัน)
2. กลุ่มนิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
3. กลุ่มที่สำเร็จการศึกษา (ต้องการขอใหม่/ขอเพิ่ม)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54