0105307Introduction to Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี17:00-20:00HS-OnlineHSLECT440M  
อาจารย์: ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร RN ห้อง RN1-501
Course Description
งานเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ และบทประพันธ์ร้อยกรองเพื่อให้เข้าใจกลวิธีในการประพันธ์ และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานที่อ่านได้อย่างมีหลักเกณฑ์


Prose and poetry, composing strategies and language styles used in conveying meaning and mood ; practice in analyzing and criticizing prose and poetry with reference to suitable criteria.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51