มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00SC1-100SC1LECT12010713B  
อาจารย์:
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1120-103-17
สอบปลายภาค:
  02 พฤหัสบดี15:00-17:00SC2-107SC2LECT1201119B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  03 อังคาร16:00-18:00SC2-108SC2LECT1201155B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  04 พฤหัสบดี13:00-15:00PH2-202PH2LECT12010911B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  05 พุธ12:00-14:00SC2-107SC2LECT12010812B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  06 ศุกร์15:00-17:00SC2-107SC2LECT12010812B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  07 อังคาร08:00-10:00SC3-217SC3LECT1201119B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  08 พุธ15:00-17:00SC2-108SC2LECT12011010B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  09 ศุกร์13:00-15:00SC2-108SC2LECT12010614B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  10 ศุกร์10:00-12:00SC2-108SC2LECT12010416B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  11 พฤหัสบดี15:00-17:00RN1-310RNLECT1201182B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  12 อังคาร17:00-19:00RN1-501RNLECT1201155B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  13 พฤหัสบดี15:00-17:00SC2-106SC2LECT100964B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 100
  14 พุธ17:00-19:00SC2-108SC2LECT1201182B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  15 พฤหัสบดี10:00-12:00SC2-108SC2LECT1201119B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  16 จันทร์17:00-19:00RN1-609RNLECT1205862B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  17 พฤหัสบดี08:00-10:00SC2-102SC2LECT12010911B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  18 ศุกร์08:00-10:00SC2-103SC2LECT1203684B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  19 ศุกร์10:00-12:00PH2-202PH2LECT1208238B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  20 พฤหัสบดี10:00-12:00PH2-202PH2LECT1209030B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  21 พฤหัสบดี15:00-17:00PH2-202PH2LECT1209525B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  22 ศุกร์13:00-15:00PH2-202PH2LECT1201155B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  23 ศุกร์08:00-10:00PH2-202PH2LECT12010614B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  24 อังคาร17:00-19:00SC2-107SC2LECT1201182B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  25 พฤหัสบดี15:00-17:00RN1-509RNLECT1201128B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  26 พฤหัสบดี08:00-10:00EN306ENLECT1201173B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 120
  27 พฤหัสบดี17:00-19:00SC2-109SC2LECT1004555B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  28 อังคาร10:00-12:00SC1-100SC1LECT12010515B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  29 พฤหัสบดี17:00-19:00EN301ENLECT1201155B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 120
  30 จันทร์08:00-10:00PH2-205PH2LECT1206654B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  31 อังคาร08:00-10:00SC1-100SC1LECT1206258B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  32 พุธ10:00-12:00SC3-217SC3LECT12010317B  
อาจารย์: ผศ.ดร.อัณศยา ท่อนโพธิ์
สอบกลางภาค: 31 ม.ค. 2564 เวลา 10:15 - 11:45 อาคาร online ห้อง Google
สอบปลายภาค:
  33 ศุกร์13:00-15:00SC1-100SC1LECT1204971B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  34 พฤหัสบดี10:00-12:00PH2-203PH2LECT1205268B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  35 พฤหัสบดี13:00-15:00PH2-203PH2LECT12010812B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: +1MD
  36 พฤหัสบดี08:00-10:00SC2-103SC2LECT1203882B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  37 ศุกร์13:00-15:00PH2-203PH2LECT1203486B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  38 พฤหัสบดี17:00-19:00RN1-310RNLECT1201137B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  39 พฤหัสบดี11:00-13:00RN1-707RNLECT1209525B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 120
  40 ศุกร์13:00-15:00SC2-101SC2LECT100928B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 100
  41 จันทร์17:00-19:00RN1-410RNLECT1201119B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  42 อังคาร17:00-19:00RN1-510RNLECT1201191B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  43 ศุกร์15:00-17:00RN1-709RNLECT1205961B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  44 อังคาร16:00-18:00RN1-409RNLECT1201119B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  45 ศุกร์10:00-12:00RN1-509RNLECT1204080B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  46 พฤหัสบดี15:00-17:00RN1-507RNLECT1201164B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 120
  47 จันทร์17:00-19:00RN1-510RNLECT1201155B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  48 พุธ11:00-13:00RN1-310RNLECT1201137B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  49 พุธ10:00-12:00SC2-109SC2LECT1008218B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 100
  50 พฤหัสบดี10:00-12:00RN1-804RNLECT1201146B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  51 อังคาร16:00-18:00ME2-0204ME2LECT95932B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: คณะแพทยศาสตร์
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  145 ไม่มีข้อมูล25205B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาสุข ระบบพิเศษ
ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  144 ไม่มีข้อมูล96933B  
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาสุข ส-อ
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54