0202362Biodegradable Polymers
พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 มหาสารคาม
ปริญญาตรี ระบบปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00SC2-101SC2LECT30030W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
Course Description
นิยามของพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ พอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ พฤติกรรมการแตกสลายและการดูดซึมทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้งานและการขึ้นรูปพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้


Definition of biodegradable polymers, natural and synthetic biodegradable polymers, biodegradation and bioabsorption behaviors, applications and processing of biodegradable polymers

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  S = Self Study
หมวด  A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  C = วิชาแกน  F = วิชาเลือกเสรี  H = วิชาชีพครูเลือก  L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก  M = วิชาเอกบังคับ  N = วิชาเอกเลือก  O = วิชาเฉพาะ  T = วิชาโท  W = ไม่ระบุ  X = ยังไม่กำหนด
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51