ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)3 ส.ค. 25615 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)31 ก.ค. 25612 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)28 ก.ค. 256130 ก.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)25 ก.ค. 256127 ก.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)25 ก.ค. 256127 ก.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )5 พ.ย. 256118 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม25 ก.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)6 ส.ค. 25618 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)9 ส.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 13 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)16 ส.ค. 256119 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)13 ส.ค. 256115 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 25 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 420 ส.ค. 25614 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 420 ส.ค. 25614 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 420 ส.ค. 25614 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 420 ส.ค. 25614 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 420 ส.ค. 25614 พ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 125 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 225 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 325 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 425 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ25 ก.ค. 256112 ส.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน19 ส.ค. 256119 ส.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 20 ส.ค. 256112 ธ.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน6 ส.ค. 25616 ส.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค1 ธ.ค. 256112 ธ.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค3 ต.ค. 256114 ต.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ (ช้า)6 ส.ค. 25614 ก.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน27 ส.ค. 256127 ส.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER2-212