ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)2 ม.ค. 25626 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)27 ธ.ค. 256129 ธ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)24 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)21 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)21 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )8 เม.ย. 256221 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม21 ธ.ค. 256120 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)7 ม.ค. 25629 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)10 ม.ค. 256213 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 14 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)17 ม.ค. 256220 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)14 ม.ค. 256216 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 21 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 421 ม.ค. 25627 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 421 ม.ค. 25627 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 421 ม.ค. 25627 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 421 ม.ค. 25627 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 421 ม.ค. 25627 เม.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 121 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 221 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 321 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 421 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ21 ธ.ค. 256113 ม.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน20 ม.ค. 256220 ม.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 21 ม.ค. 256119 พ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน7 ม.ค. 25627 ม.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค6 พ.ค. 256219 พ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค6 มี.ค. 256217 มี.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ7 ม.ค. 25625 ก.พ. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน28 ม.ค. 256228 ม.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER1-215