ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)18 พ.ค. 256120 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)15 พ.ค. 256117 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)12 พ.ค. 256114 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)9 พ.ค. 256111 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)9 พ.ค. 256111 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )25 มิ.ย. 25618 ก.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม9 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256123 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 28 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25613 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256130 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 9 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 19 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 29 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 39 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 49 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ9 พ.ค. 256127 พ.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน3 มิ.ย. 25613 มิ.ย. 25610:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 4 มิ.ย. 256131 ก.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน21 พ.ค. 256121 พ.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค23 ก.ค. 256131 ก.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค18 มิ.ย. 256124 มิ.ย. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ21 พ.ค. 256119 มิ.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน11 มิ.ย. 256111 มิ.ย. 25610:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER1-215