ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)28 ธ.ค. 256030 ธ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)25 ธ.ค. 256027 ธ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)22 ธ.ค. 256024 ธ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)19 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)19 ธ.ค. 256021 ธ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )2 เม.ย. 256115 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม19 ธ.ค. 256016 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)3 ม.ค. 25615 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)6 ม.ค. 25619 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 10 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)13 ม.ค. 256116 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)10 ม.ค. 256112 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 19 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 417 ม.ค. 25611 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 417 ม.ค. 25611 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 417 ม.ค. 25611 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 417 ม.ค. 25611 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 417 ม.ค. 25611 เม.ย. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 119 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 219 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 319 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 419 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ19 ธ.ค. 25609 ม.ค. 25618:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน16 ม.ค. 256116 ม.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 17 ม.ค. 256113 พ.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน3 ม.ค. 25613 ม.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค30 เม.ย. 256113 พ.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค28 ก.พ. 256111 มี.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ3 ม.ค. 25611 ก.พ. 25618:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน24 ม.ค. 256124 ม.ค. 25610:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER1-215