ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)18 พ.ค. 256020 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)15 พ.ค. 256017 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)12 พ.ค. 256014 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)8 พ.ค. 256011 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)8 พ.ค. 256011 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )26 มิ.ย. 25602 ก.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม8 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)22 พ.ค. 256024 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)25 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 29 พ.ค. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)1 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)29 พ.ค. 256031 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 8 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 45 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 45 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 45 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 45 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 45 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 18 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 28 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 38 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 48 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ8 พ.ค. 256028 พ.ค. 25608:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน4 มิ.ย. 25604 มิ.ย. 25600:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 5 มิ.ย. 256023 ก.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน22 พ.ค. 256022 พ.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค20 ก.ค. 256023 ก.ค. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค22 มิ.ย. 256025 มิ.ย. 25600:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ22 พ.ค. 256020 มิ.ย. 25608:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน12 มิ.ย. 256012 มิ.ย. 25600:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER4-218