ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้ายช่วงเวลา
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 1 (ช่วงที่ 1)17 พ.ค. 256219 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 2 (ช่วงที่ 1)14 พ.ค. 256216 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 3 (ช่วงที่ 1)10 พ.ค. 256212 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 4 (ช่วงที่ 1)7 พ.ค. 25629 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 1)7 พ.ค. 25629 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปี 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ลงทะเบียน ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่มลดเปลี่ยนถอน
 • 7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการลด7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการถอน ( ติด W )20 มิ.ย. 25623 ก.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับเงินคืนเต็ม7 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 2)21 พ.ค. 256223 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 2)24 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • ลงทะเบียนสาย (วันแรก)
 • 28 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 (ช่วงที่ 3)31 พ.ค. 25623 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่ม ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ (ช่วงที่ 3)28 พ.ค. 256230 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 7 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 1 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 2 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 3 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีที่ 4 ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ช่วงทำการลดรายวิชา ชั้นปีอื่นๆ ช่วงที่ 44 มิ.ย. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 17 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 27 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 37 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร 47 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ7 พ.ค. 256227 พ.ค. 25628:30 น. - 15:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงิน3 มิ.ย. 25623 มิ.ย. 25620:00 น. - 0:00 น.
 • ประเมินอาจารย์
 • 4 มิ.ย. 256221 ก.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  วันเปิดเรียน21 พ.ค. 256221 พ.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบปลายภาค18 ก.ค. 256221 ก.ค. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  สอบกลางภาค15 มิ.ย. 256216 มิ.ย. 25620:00 น. - 0:00 น.
    -  ยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบ21 พ.ค. 256219 มิ.ย. 25628:30 น. - 23:55 น.
    -  วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน10 มิ.ย. 256210 มิ.ย. 25620:00 น. - 0:00 น.
   
      คำแนะนำ :
  นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
  นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
  เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
  MSU-SERVER1-215