ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่าย INTERNET

1. เข้าสู่ Web Site http://reg.msu.ac.th
2. คลิกเมนูเมนูทางซ้ายมือ
3. ทำการป้อนรหัสประจำตัว และรหัสผ่านให้ถูกต้อง

4. คลิกเมนูเมนูทางซ้ายมือ
เมนูนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อถึงกำหนดวัน/เวลาลงทะเบียนเท่านั้น
5. ทำการคีย์รหัสวิชาและกลุ่มวิชาที่จะลงทะเบียนในช่องรหัสวิชา และช่องกลุ่ม
6. แล้วคลิกปุ่ม บันทึก รายวิชาจะแสดงดังวิชา 106101 ที่ได้ทำการบันทึกแล้ว ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
7. หากนิสิตต้องการลบรายวิชาที่ทำการบันทึกแล้วก็ให้คลิก [ลบ] รายวิชาก็จะถูกลบไป
8. คลิกเมนูที่อยุ่ด้านล่างซ้ายมือ
9. จะปรากฎหน้าจอดังแสดงด้านล่างเพื่อให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้อง ว่าลงราย วิชาครบถ้วนแล้ว และถูกต้องหรือไม่
10. เมื่อได้ทำการตรวจสอบแล้ว และต้องการที่จะลงทะเบียน ขั้นตอนสุดท้าย คือ คลิกที่เมนูที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ และเมื่อ คลิกที่ปุ่มแล้วระบบปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง แสดงว่าท่านได้ทำการ ลงทะเบียนเรียนสำเร็จแล้ว


*** ในการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web Site มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
1. เลือกรายวิชาลงทะเบียนโดยคีย์รหัสวิชาและกลุ่มแล้วทำรายการจนครบ (ข้อ.4-7)
2. คลิกเมนู ยืนยันการลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (ข้อ.8)
3. ตรวจสอบรายวิชาว่าถูกต้องแล้วคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ครั้งที่ 2 (ข้อ.10)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215