ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน ช่วงที่ 1