แบบคำร้อง
แบบคำร้องสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
  1. คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
  2. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน
  3. คำร้องขอลงทะเบียนเป็น Audit
  4. คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
  5. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
  6. คำร้องขอลาพักการเรียน
  7. คำร้องขอกลับเข้าเรียนกรณีลาพักการเรียน
  8. คำร้องขอลาออก
  9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา/โอนย้ายผลการเรียน
10. คำร้องขอย้ายคณะ,เปลี่ยนสาขาวิชาและสาขาวิชาโท
11. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

แบบคำร้องระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

บ1-หนังสือขออนุมัติลงทะเบียนช้า
บ2-ลงทะเบียนเกิน
บ3-เปลี่ยนกลุ่ม
บ4-คำร้องขอเรียนรายวิชาซ้ำ
บ5-คำร้องขอเรียนรายวิชาเปลี่ยนค่าเฉลี่ยสะสม
บ6-ลงทะเบียน
บ7-คำร้องขอลงทะเบียนเรียน
บ8-คำร้องของดเรียนรายวิชา
บ9-คำร้องของดเรียนรายวิชากรณีพิเศษ
บ10-คำร้องขอลงทะเบียนในสถาบันอื่น
บ11-คำร้องเปลี่ยนสาขา
บ12-คำร้องเปลี่ยแผนการเรียน
บ13-คำร้องเปลี่ยนสภาพนิสิต
บ14-Audit
บ15-ขอย้ายสถานศึกษา
บ16-คำร้องเทียบโอนผลการเรียน
บ17-ลาพักการเรียน
บ18-กลับเข้าเรียน
บ19-คืนสภาพการเป็นนิสิต
บ20-ขอลาออก
บ21-ขยายเวลาเรียนต่อ
บ22-กลับเข้ารับราชการ
บ23-ค่าธรรมเนียมกรณีพิเศษ
บ24-ใบสมัครสอบภาษา
บ25-ใบสมัครสอบIT
บ26-ใบสมัครCom
บ27-ใบสมัครสอบ-QE
บ28-แก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
บ29-แบบขอจบระดับบัณฑิตศึกษา
บ30-คำร้องขอทรานสคริป
บ31-ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสาร
บ32-ใบมอบฉันทะ
บ34-คำร้องขอใบกรอกเกรด
บ-35-ชำระค่าธรรมเนียมระหว่างทำ IS-Thesis
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215